THÔNG BÁO KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN 26/11/2016

THÔNG BÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN 26/11/2016.

Xem tại đây.