THÔNG BÁO V/v GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY BÍCH CHI 2

Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu: "Thiết kế và thi công xây dựng công trình dự án Xây dựng mới nhà máy Thực phẩm Bích Chi 2"

Thông tin chi tiết: Xem tại đây