THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Ngày 25/2/2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi ban hàng thông báo V/v xin ý kiến ĐHĐCĐ hủy và thực hiện lại đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 29/01/2011
THÔNG BÁO V/v TẠM NGƯNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
TỜ TRÌNH V/v XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Xem tại đây