THÔNG BÁO V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI THÔNG BÁO V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2010 BẰNG TIỀN MẶT VÀ PHÂN PHỐI CP CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 22/06/2010
THÔNG BÁO V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2010.
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2010

Xem tại đây