THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2014

Ngày 19.6.2014, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi thông báo v/v chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2014

Xem tại đây