THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày 03/01/2012, Cty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi ban hành Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 (Kèm theo Nghị quyết HĐQT)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xem tại đây