Ông Phạm Hoàng Thái báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Xem tại đây