NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày 10.02.2015, Cty CPTP Bích Chi ban hành Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị v/v xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015.

Xem tại đây