BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN

Ngày 28.01.2013, Công ty CP Thực Phẩm Bích Chi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Xem tại đây