CÔNG BỐ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ngày 01.02.2013, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi công bố thay đổi vốn điều lệ Công ty từ 40.245.420.000 đồng lên 50.306.770.000 đồng.

Xem tại đây