BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2012

Ngày 18.01.2013, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi gửi Báo cáo tình hình Quản Trị Công ty năm 2012 với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Xem tại đây