BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4-2011

Ngày 19-01-2012, Cty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi thực hiện Báo cáo Tài Chính Quí 4-2011.
⇒ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
⇒ BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
⇒ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
⇒ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tại đây