BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3/2011

Trong quí 3, Lợi nhuận Cty CP Thực Phẩm Bích Chi đạt được cao hơn cùng kỳ năm 2010 là 250% là do tăng doanh thu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
1. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 3/2011
2. BẢNG GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN
3. BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
5. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Xem tại đây: File 1   File 2   File 3   File 4   File 5   File 6