BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1/2012

Ngày 18/4/2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi đã hoàn thành Báo cáo Tài Chính Quí 1/2012.

Xem tại đây