BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2013

Ngày 24.3.2014, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi đã hoàn thành Báo cáo Tài chính năm 2013 và được kiểm toán bởi Cty Kiểm toán FAC.

Xem tại đây