BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

Công ty cổ phần Thực Phẩm Bích Chi công bố Báo cáo tài Chính 6 tháng đầu năm 2011
♦ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (Xem chi tiết)
♦ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Xem chi tiết)
♦ Bảng cân đối Kế toán (Xem chi tiết)
♦ Bảng cân đối Tài khoản (Xem chi tiết)

Xem tại đây