BÁO CÁO KIỂM TOÁN VẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty 6 tháng đầu năm 2011 thì các báo cáo tài chính của Cty phù hợp với chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Xem tại đây