THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Ngày 13/3/2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi ban hành Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông v/v Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2012
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
NGHỊ QUYẾT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Xem tại đây