THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem tại đây