THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1/2012

Ngày 18/6/2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi ban hành Nghị Quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012. Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức vào ngày 28.6.2012.
THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1/2012

Xem tại đây