Thông báo thay đổi sở hữu Cổ Đông lớn

Ngày 26/4/2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi có sự thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

Xem tại đây