THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG

Ngày 13/4/2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi ban hành thông báo phát hành cổ phiếu thưởng.

Xem tại đây