THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NỘI BỘ 07-09-2019 -Ô.MAI THẾ KHÔI

xem tại đây