THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 24.3.2014, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi thông báo v/v tổ chức Đại Hội đồng quản trị thường niên năm 2014.

Xem tại đây