TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG & DỰ THẢO NQ. ĐHĐCĐ 03.12.2016

Tờ trình xin ý kiến cổ đông. 

Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Xem tại đây.