THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2020

Xem tại đây

Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2020 (Bổ sung)

Xem tại đây