TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 phần 1

Xem tại đây

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 phần 2

 Xem tại đây