QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V/V BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Xem tại đây