NGHỊ QUYẾT HĐQT- TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2017

Xem tại đây