GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LN NĂM 2019 TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN

Xem tại đây