CBTT NGÀY CHỐT DSCĐ LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA QUI CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN

Xem tại đây