CBTT - BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT + NQ ĐHĐCĐ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Xem tại đây