BAN KIỂM PHIẾU & NQ. ĐHĐCĐ NĂM 2016

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng bảng 12.12.2016 & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 13.12.2016

Xem tại đây.