THÔNG BÁO CHỐT DS CỔ ĐÔNG ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN

Ngày 10.01.2013, Công ty thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Xem tại đây