THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2014

Ngày 02.12.2014, Công ty CPTP Bích Chi thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 tông qua Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT ngày 02.12.2014.
♦ THÔNG BÁO
♦ NGHỊ QUYẾT SỐ 05/NQ.HĐQT

Xem tại đây: file 1, file 2