THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ XIN Ý KIẾN

Ngày 16.11.2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi ban hành Nghị Quyết của HĐQT v/v xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lấy ý kiến bằng văn bản để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012.
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ
TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Xem tại đây