Phạm Hoàng Thái - TV HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu

Xem tại đây