NGHỊ QUYẾT HĐQT & THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 02-2013

NGHỊ QUYẾT HĐQT & THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 02-2013

Xem trực tiếp hoặc download về máy theo link bên dưới

https://www.dropbox.com/s/wd0ic46vpskjlgy/NQ%20H%C4%90QT%20%26%20Thong%20bao%20tam%20ung%20co%20tuc.pdf

( vui lòng copy link qua tab mới )