NGHỊ QUYẾT ĐHĐ CỔ ĐÔNG V/V PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG

Thông qua Biên bản kiểm phiếu số 176/BC do Hội đồng Quản Trị Công ty lập ngày 03/12/2012 thống nhất phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 100:25.
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
NGHỊ QUYẾT ĐHĐ CỔ ĐÔNG (LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

Xem tại đây