NGHỊ QUYẾT ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 được ban hành thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27.4.2014.

Xem tại đây