NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 07/03/2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi ban hành Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua biên bản kiểm phiếu ngày 07/03/2012.
BIÊN BẢN KIẾM PHIẾU LẤY Ý CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Xem tại đây