NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Ngày 15/4/2012, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2012 thành công tốt đẹp. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được ban hành thông qua biên bản họp Đại Hội cùng ngày.

Xem tại đây