NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

NGÀY 27/03/2011, CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT NGÀY 27/03/2011.
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2011.
Biên bản Kiểm phiếu Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2011 - 2015.
Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết nội dung tại Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2011.
Biên bản họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2011.
Công văn cam kết V/v thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Xem tại đây