NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 - 2012

Ngày 17/11/2012, Công ty CP Thực Phẩm Bích Chi phát hành thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2012

Xem tại đây