BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2013

Ngày 04.01.2014, Công ty Bích Chi thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
Xem chi tiết bên dưới
https://www.dropbox.com/s/uke7oxo7jul2due/BC%20tinh%20hinh%20quan%20tri%20nam%202013.pdf