BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Ngày 02.7.2014, Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014.

Xem tại đây