QĐ CỦA HĐQT & THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐỂ XIN Ý KIẾN 2016

Quyết định Hội đồng Quản trị & Thông báo chốt danh sách hội đồng cổ đông để xin ý kiền 23/11/2016.

Xem tại đây.