NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Xem tại đây