CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU NỘI BỘ 11-2016

Chuyển nhượng cổ phiếu nội bộ ngày 22 tháng 11 năm 2016

Xem tại đây.