ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2013

Ngày 31.3.2013, Điều lệ Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi được thông qua theo quyết định của Đại Hội đồng cổ đông tổ chức chính thức cùng ngày.

Xem tại đây